Clicky

טאצ' מוצרים טבעיים - הגנה ופרטיות
חפש

1700709444

הגנת פרטיות:


בהתאם לחוק הגנת הפרטיות (תשמ"א 1981)
  1. המפעיל מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותו, ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, לא כולל העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח או אל חברת המשלוחים לצורך אספקת המוצר.
  2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין באפשרות מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המפעיל יהיה פטור מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל.
  3. המפעיל רשאי לשלוח אל הלקוח הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים.